موسیقی

سنتی و فولکلور

ایوب مرادگورانی

دیوان، سازهای کوبه‌ای
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۳.۹۹دلار (30دقیقه)

هادی گراوندی

آواز ایرانی و صداسازی
جوان، بزرگسال
۳.۹۹دلار (30دقیقه)

هیرش مرادگورانی

دف، عود، تنبک
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۳.۹۹دلار (30دقیقه)

آسیه احمدی

تنبور، دف
نوجوان، جوان، بزرگسال
۵.۱۹دلار (30دقیقه)

نیما پرتونیا

کمانچه و ویولن ایرانی
نوجوان، جوان، بزرگسال
۵.۹۹دلار (30دقیقه)

معتمد سامانی

عود، سه تار، تار، تمبک
نوجوان، جوان، بزرگسال
۵.۹۹دلار (30دقیقه)

محسن میرزایی

سنتور، تئوری موسیقی ایرانی
نوجوان، جوان، بزرگسال
۵.۹۹دلار (30دقیقه)

بهار فرزی

تنبک، عود، وزن‌خوانی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۶.۱۹دلار (30دقیقه)

اهدا مصلحی

قانون
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۶.۷۹دلار (30دقیقه)

کیانوش پورحسین

سنتور
نوجوان، جوان، بزرگسال
۷.۱۹دلار (40دقیقه)

سارا احمدی

دف
نوجوان، جوان، بزرگسال
۷.۹۹دلار (30دقیقه)

علیرضا عقیقی

تار
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۷.۹۹دلار (30دقیقه)

ابراهیم یساولزاده

قانون
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۷.۹۹دلار (30دقیقه)

حبیب احمدی فرد

سنتور
نوجوان، جوان، بزرگسال
۷.۹۹دلار (40دقیقه)

حامد پیرا

بالابان، ضرب کوردی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۷.۹۹دلار (40دقیقه)

اشکان بابایی

عود، سه تار و تئوری موسیقی ایرانی
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۷.۹۹دلار (45دقیقه)

جابر اطاعتی

كمانچه ايرانى و آذربايجانى
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۹.۸۹دلار (40دقیقه)

سروش کوشان

دف، تمبک و کاخن
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال
۹.۸۹دلار (30دقیقه)

رضا پدیدار

نی
نوجوان، جوان، بزرگسال
۹.۸۹دلار (40دقیقه)

امیر پرویز احمدی

دف، تنبک
نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۳.۸۹دلار (40دقیقه)

محمدرضا سلیمیان

تمبک، کونگا، کاخن، داربوکا
نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۳.۸۹دلار (30دقیقه)

صادق مهدوی

تنبور، دوتار، ردیف تار و سه تار، آواز
نوجوان، جوان، بزرگسال
۱۹.۷۹دلار (30دقیقه)

محمدرضا پورمقدم

آواز، سلفژ
جوان، بزرگسال
۱۹.۷۹دلار (60دقیقه)